НА ЩО «ЖИТИ ПО-НОВОМУ» ПЕРЕТВОРИЛИ УКРАЇНУ…

Щось просто неймовірне відбувається  в Україні… Європа вже далеко позаду…

Польський сир (творог) з НАТУРАЛЬНОГО молока без закваски. 500 грамів – 10 гривень на наші.

Сир (творог) “Яготинський” 200 грамів. Із закваскою. Ціна – 19 гривень

А ти давай і далі розповідай про “важкий час”. До чого тут корови?

Жиди при владі під час війни, от і всі “важкі часи”

Mykola Nikolaus

07.01.2018.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Áîðèñ Ëîæêèí, ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí, ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî, ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê è ïðåäñåäàòåëü ÑÍÁÎ Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû Óêðàèíû â Êèåâå, â ñðåäó, 18 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ñòðóìêîâñêîãî / ÓÍÈÀÍ

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Áîðèñ Ëîæêèí, ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí, ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî, ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê è ïðåäñåäàòåëü ÑÍÁÎ Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû Óêðàèíû â Êèåâå, â ñðåäó, 18 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ñòðóìêîâñêîãî / ÓÍÈÀÍ

 

Поділитися