• Home »
  • Архів »
  • Українська земля – безцінний стратегічний ресурс нації

Українська земля – безцінний стратегічний ресурс нації

УКРАЇНСЬКА
ЗЕМЛЯ –


БЕЗЦІННИЙ
СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС НАЦІЇ.


Ярослав
ЗЕМЛЯНИЙ.


 


1.   Українська нація в Україні не
представлена українською владою, тому протиукраїнські сили роб­лять чергову
спробу, зробив­ши УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ «ТОВАРОМ!!!», позбавити українців
базового засобу іс­нування нації – ЗЕМЛІ.


2.  Пограбована окупацій­ними режимами
корінна на­ція України – українці не ма­ють засобів для купівлі
зем­лі (земля й так по праву на­лежить їм, бо куплена кро­в`ю
батьків – захисників УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ).


3.  У процесі розпаювання безліч злочинів.
Законодавче неможливо повернути вкра­дене шахраями-владарями. Найпростіший
спосіб крутійс­тва – свідоме не внесення у списки на оформлення
влас­ності прізвища людини. Населення не отримує повноцінну інформацію про
юридичне су­проводження процесу прива­тизації землі. Документація про
право власності на зем­лю недосконала та не має сту­пенів
захисту.


4. На
рахунок держави ни­нішня влада записала веле­тенські борги (перед
Міжнародним валютним фондом, Всесвітнім бан­ком реконструкції і розвитку
тощо), за які буде забрана УКРАЇНСЬКА ЗЕ­МЛЯ у разі надання їй статусу
«ТО­ВАРУ».


Через
непомірні податки, зокре­ма на землю, може бути зроблений боржником та
позбавлений землі будь-який українець.


5.  Українські
націоналістичні ор­ганізації, підтримуючи або не виступаючи ПРОТИ ПРОДАЖУ
УКРАЇНСЬ­КОЇ ЗЕМЛІ, будуть звинувачені украї­нською нацією у співпраці з
міжна­родним злочинним капіталом.


6.
УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ може бу­ти скуплена напряму або через підставних осіб в
Україні ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ – кнесет Ізраїлю виділив близько 70 млрд. доларів
на скупівлю УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ. Жидівські організації виставляють Україні
необґрунтовані претензії на площу УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ в сумі близько 15 тисяч
гектарів. В той же час у Ізраїлі земля не є «ТОВАРОМ», з посиланням на те, що її
можуть ску­пити арабські шейхи.


7. Не
захищаючи інтересів украї­нців в питанні заборони продажу зе­млі,
українські націоналістичні орга­нізації відкидають від себе більшу
ча­стину виборців у сторону комуністи­чних (промосковських) політичних
сил, підсилюючи цим антидержавні руйнівні процеси.


8.  Приватизація та продаж
НЕ­УКРАЇНСЬКОЮ ВЛАДОЮ державних підприємств, нескінченні економіч­ні
реформи промисловості призве­ли до повної руйнації української
на­ціональної економіки, позбавлення українських науковців, інженерів та
робітників робочих місць на проми­слових підприємствах.


Більшість
українців, витіснених з промисловості та пограбованих НЕУКРАЇНСЬКОЮ ВЛАДОЮ
сільськогосподарських підприємств, сьогодні виживають саме за­вдяки тим
клаптикам землі, які мають і які в них хочуть забра­ти, позбавити останніх
засобів існування.


Надання
УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕ­МЛІ статусу «ТОВАРУ???» при­зведе до національної
катаст­рофи – ГЕНОЦИДУ.


9.  Українці не визнають законним ПРОДАЖ
УКРАЇНСЬКОЇ

ЗЕМЛІ. Захоплення, скупівля іно­земцями земель
багаторазово ставали основною причиною по­встань українців проти
окупацій­ної влади. То ж і 2005-й рік може стати роком згуртованого
висту­пу української нації проти протиукраїнської політики ниніш­нього
режиму. Бо ж інакше – українцям заготовлено вими­рання у ГЕТТО
(концтаборі).


10. ЗЕМЛЯ,
ПОВІТРЯ і ВО­ДА є основою життя, вони без­цінні й не можуть бути
предме­том продажу.


Передрук
„КОЗАЦЬКА НАЦІЯ” № 1-2, 2004


 

http://unaunso.org


http://una-unso.info


http://vinnica.una-unso.info


http://kharkov.una-unso.info


 

Поділитися